قابل توجه سخنرانان محترم :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 اسلایدهای خود رابرروی CD آماده فرمائید و تا حد امکان ازFlash memryاستفاده ننمائید.

2 احتمال جابجائی برنامه سخنرانی شما در محدوده نیم ساعت وجود دارد ، بنابراین خواهشمند است حداقل نیم ساعت قبل از شروع برنامه سخنرانی خود در سالن همایش حضور داشته باشید.

 

قابل توجه ارائه دهندگان محترم پوستر  :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابعاد پوستر: حداکثر 70 (عرض) در 90 (ارتفاع) سانتیمتر.

پوستر بایستی حاوی عنوان، نام نویسندگان (زیر نام ارائه دهنده خط کشیده شود)، محل تحصیل یا اشتغال نویسندگان، آدرس و ایمیل ارائه دهنده باشد.

اجزای پوستر شامل عنوان:خلاصه مقاله، مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها و بحث و نتیجه گیری و منابع خواهد بود.که لازم است اصول مقاله نویسی در این قسمت ها نیز رعایت شود.

در طراحی پوستر لازم است اندازه حروف متن و جداول به صورتی در نظر گرفته شود تا حداقل از فاصله یک متری خوانا باشد.

حضور ارائه دهنده پوستر : حضور نویسنده مسئول یا یکی از همکاران نویسنده درکنار پوستر جهت توضیح  الزامی می باشد.

پوستر باید بصورت صفحه یک رو نمایش داده شود. کاغذ پوستر باید پیوسته باشد و از چسباندن چند برگ کاغذ به جای پوستر جداً خودداری نمائید.

گواهی ارائه مقاله به صورت پوستر فقط به کسانی داده می شود که پوستر خود را در زمان و تاریخ اعلام شده در محل مربوطه نصب کرده باشند. بدیهی است عدم نصب پوستر منجر به عدم صدور گواهی ارائه خواهد.