کارشناسان ارشد و کارشناسان مامایی و پرستاری 
 
 
7 امتیاز
 
کارشناسان فیزیوتراپی ، رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی
 
 
5 امتیاز
 
سخنران در برنامه های جامعه پزشکی
 
 
3 امتیاز
 
سخنران در برنامه های جامعه پیراپزشکی و وابسته پزشکی
 
 
2 امتیاز