برنامه روز اول

عنوان برنامه

ساعت اجرا

ارائه دهنده

عنوان

سخنرانی

00/09-30/8

با حضور مسئولین

قرائت قرآن و ارائه پیام رئیس و دبیر علمی و اجرایی همایش

اعضا هیأت رییسه: دکتر محمدرضا نیکبخت ، دکتر علیرضا خاتونی ، دکتر حبیب اله خزایی ،  دکترخیراله صادقی ، دکتر یحیی صفری

15/09-00/09

دکتر محمد رفیع بذر افشان

مسیرهای رفتار منجر به خودکشی در میان نوجوانان (تحقیق کیفی)

30/9-15/09

طیبه خزاعی

بررسی شیوع وابستگی به موبایل و ارتباط آن با عزت نفس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

45/9-30/9

آسیه پیرزاده

بررسی عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در زمینه مصرف قرص های اکستازی در سال 1389

00/10-45/9

فریبا خیاطی

بررسی شیوع استعمال دخانیات و برخی عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیمسال اول سال تحصیلی 85-1384

15/10-00/10

حسن رضایی

مقایسه میزان افسردگی در معتادان زندانی HIV مثبت و منفی

پذیرایی و بازدید ازپوسترها

45/10-15/10

پذیرایی و بازدید از پوسترها

 

سخنرانی

اعضا هیأت رییسه: دکتر شیرین ایرانفر ، دکتر شهناز اجاقی ، کتایون اسمعیلی، بهنام خالدی، جهانگیر رضایی

00/11-45/10

دکتر علیرضا خاتونی

میزان مواجهه با خشونت حین کارآموزی در دانشجویان

15/11-00/11

یوسف حقیقی مقدم

بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان ارومیه

30/11-15/11

ندا محمدی نیا

بررسی فراوانی افکار خودکشی در دانشجویان دانشکده پرستاری  مامایی و فوریتهای پزشکی ایرانشهر در سال 1389

45/11-30/11

سیده مریم موسوی

بررسی ویژگیهای دموگرافیک و هیجانی دختران فراری

00/12-45/11

کتایون اسمعیلی

بررسی آگاهی و عملکرد دانشجویان در مورد رفتارهای پرخطر : خالکوبی و سوراخ کردن تزئینی پوست در سال 1390

15/12-00/12

علیرضا حیدری

بررسی مقایسه ای رفتارهای پرخطر مرتبط با HIV در معتادان خود معرف و معتادان ارجاع شده توسط طرح نجات نیروی انتظامی در مراکز درمان نگهدارنده با متادون شیراز

پانل

13-15/12

اعضای پانل : دکتر محمدرضا نیکبخت ، دکتر حبیب اله خزایی ،  دکترخیراله صادقی ، دکتر یحیی صفری ، دکتر شیرین ایرانفر ، دکتر شهناز اجاقی ، کتایون اسمعیلی، بهنام خالدی

رفتارهای پرخطر(مصرف مواد، رفتارهای جنسی، خالکوبی و ...)

نماز

00/14-00/13

 

 

نمایش پوستر

15-00/14

 

 

         

 

برنامه روز دوم 

عنوان برنامه

ساعت اجرا

ارائه دهنده

عنوان

سخنرانی

اعضا هیأت رییسه: دکتر جلال شاکری،  دکتر شمس وزیریان، دکتر علی عزیزی، دکتر علیرضا خاتونی، احمد خشای، کتایون اسمعیلی

45/08-30/8

دکتر جلال شاکری

بهداشت روانی در جوانان

00/09-45/08

روح انگیز نوروزی نیا

بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر عزت نفس و قاطعیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

15/09-00/09

کتایون اسمعیلی

بررسی میزان آگاهی دانشجویان در مورد پیشگیری از هپاتیت B و رابطه آن با میزان پوشش واکسیناسیون

30/9-15/09

سید یوسف سید نژاد

بررسی رابطه بین شوخ طبعی و سلامت عمومی

45/9-30/9

معصومه اطاقی

بررسی آموزش تفکر بر سلامت روان و راهبردهای مقابله ای در بیماران بتا تالاسمی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی (ره) شهر ایلام

00/10-45/9

بتول خداکرمی

تأمین سلامت جوانان از طریق آموزش بهداشت باروری با استفاده از الگوی مناسب آموزشی

15/10-00/10

اکرم قبادی

تأثیر خود مدیریتی بر قندخون ناشتا و هموگلوبین ای وان سی بیماران دیابتی جوان نیازمند به انسولین مراجعه کننده کلینیک نادر کاظمی شیراز

پذیرایی و بازدید ازپوسترها

45/10-15/10

پذیرایی و بازدید از پوسترها

 

سخنرانی

اعضا هیأت رییسه: دکتر سهیلا رشادت، علی اکبر ویسی رایگان، رستم جلالی، مهنوش تیماره

00/11-45/10

کامران محمودی

بررسی میزان رعایت رفتارهای بهداشتی دانشجویان پرستاری مامایی مشغول به تحصیل در دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه در سال 1390

15/11-00/11

دکترمرتضی رضایی آدریانی

مقایسه شیوه زندگی سالم و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت گروهی از دانشجویان ایرانی با دانشجویان آسیایی و آمریکای شمالی

30/11-15/11

جمال صیدی

تبیین مفهوم سلامت معنوی در جوانان سنندجی : یک مطالعه کیفی ترکیبی آنالیز مفهوم و محتوی

45/11-30/11

محمود رحمتی

ارتباط امیدواری با سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

00/12-45/11

گلناز محمدی

حجاب و تأثیر آن در سلامت روان جوان امروز

پانل

13-00/12

اعضای پانل: دکتر شمس وزیریان، دکتر علی عزیزی، دکتر علیرضا خاتونی، دکتر سهیلا رشادت، علی اکبر ویسی رایگان، رستم جلالی، مهنوش تیماره، دکتر جلال شاکری

مشاوره، آموزش، پیشگیری ، ایمن سازی و بیماریابی در جوانان

نماز

00/14-00/13

 

 

نمایش پوستر

15-00/14

 

 

 

 

 

 

         

 

 برنامه روز سوم

عنوان برنامه

ساعت اجرا

ارائه دهنده

عنوان

سخنرانی

اعضا هیأت رییسه: دکتر بهزاد حیدرپور مرضیه کبودی میترا کولیوند سوسن حیدرپور

45/08-30/8

میترا کولیوند

بررسی مقایسه ای دانش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی شهری و روستایی شهرستان کرمانشاه در مورد بهداشت دوران قاعدگی سال 1389

00/09-45/08

عادله علی نیا

بررسی مقایسه‌ای تجربه‌ی اولین قاعدگی در سه نسل از دختران شهر تنکابن-مطالعه پدیدارشناسی

15/09-00/09

زهراالسادات مهدیون

تأثیر آموزش مهارتهای شناختی زندگی زناشویی در تغییر باورهای ارتباطی زوجین ( در سه مؤلفه کمال گرایی جنسیتی باورهای مربوط به تفاوتهای جنسی و باور به تخریب کنندگی مخالفت)

30/9-15/09

آزاده کمالی

ارتباط شدت سندرم قبل ازقاعدگی بایاس وناامیدی دردانشجویان دختر

45/9-30/9

میتراکولیوند

برنامه جامع خدمات بهداشتی جوانان بارویکردی بربهداشت دختران

00/10-45/9

دکتر بهزاد حیدرپور

تأثیر ورزش در جوانان

15/10-00/10

دکتر عبدالرحمن پرنا

بررسی اپیدمیولوژیکی آسیب های ناشی از حوادث مربوط به آتش بازی و استفاده در چهارشنبه آخر سال در استان کرمانشاه طی سالهای 1389-1384

پذیرایی و بازدید ازپوسترها

45/10-15/10

پذیرایی و بازدید از پوسترها

 

سخنرانی

اعضا هیأت رییسه: مژگان خلیلی دکتر مسعود قلعه سفیدی- حاج آقا علی محمد فرهاد زاده اکرم قبادی

00/11-45/10

جواد طلوعی آذر

تأثیر تمرینات هوازی بیشینه ، مکمل کلسیم و ویتامین D بر پاسخ متابولیکی بیومارکرهای تشکیل استخوان در زنان جوان

15/11-00/11

بهروز بقایی

تأثیر فعالیت های شدید بدنی بر شاخص های التهابی و استرس اکسیداتیو در زنان و مردان فعال جوان

30/11-15/11

مرضیه کبودی

بررسی اختلاف بین میل و قصد باروری

45/11-30/11

 

سیدعبدالصاحب باقری

شناسایی عادات غذایی و فعالیت فیزیکی جوانان استان خوزستان

00/12-45/11

حاج آقا علی محمد فرهاد زاده

جوانان و ازدواج

پانل

13-00/12

حاج آقا علی محمد فرهاد زاده  -  دکتر بهزاد حیدرپور مرضیه کبودی میترا کولیوند سوسن حیدرپور مژگان خلیلی دکتر مسعود قلعه سفیدی

مشاوره ازدواج و مسائل دوران باروری

نماز

00/14-00/13

 

 

نمایش پوستر

15-00/14

 

 

         

%الف