نحوه ارسال چکیده :

* چکیده مقاله حداکثر 350 کلمه باشد و در یک صفحه A4 باشد.  متن ها به زبان فارسی نوشته شود و از نظر املایی و نگارشی به دقت تصحیح گردد .

1- برای تهیه چکیده  مقاله  از برنامه Word 2003  ویا Word 2007در محیط Windows XP استفاده شود.

2-با فونت  B Nazanin   تایپ شود .حاشیه سمت راست 3 سانتی متر حاشیه سمت چپ 5/2 سانتی متر حاشیه بالای صفحه 3 و حاشیه پایین صفحه 3 سانتی متر باشد .

            عنوان مقاله با فونت B Nazanin Bold 12 در بالای صفحه به صورت وسط چین قرار گیرد.

3-    نام و نام خانوادگی نویسندگان با فونتB Nazanin Bold 11  در ذیل عنوان مقاله به صورت وسط چین به ترتیب اولویت (نام و نام خانوادگی ارائه دهنده مقاله Underline شود ) .

4-      مشخصات ارائه دهنده مقاله و نویسندگان همکار با فونتB Nazanin 11   درذیل نام و نام خانوادگی نویسندگان به صورت وسط چین به ترتیب اولویت

5-      متن چکیده ( تیترها با فونتB Nazanin Bold 12   و متن آن با فونت  B Nazanin 12 غیر bold  باشد ) .

-    چکیده دارای مقدمه و هدف ، مواد و روش ها ، یافته ها ، بحث و نتیجه گیری و کلمات کلیدی باشد .

-     فایل نهایی  به آدرس پست الکترونیکی همایش ، حداکثر یک هفته قبل از همایش ارسال گردد .

6-فایل نهایی روی یکCDروز همایش ارائه شود

صحت علمی و ادبی مقاله به عهده نویسنده(گان) میباشد.

اولویت پذیرش با مقالات  همسو با محورهای همایش است.

کمیته علمی همایش حق ویرایش مقالات را برای خود محفوظ می دارد.