شماره تماس برخی از هتل ها ی کرمانشاه :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی :  8362989-0831
هتل آزادگان :  4225593-0831
هتل پارسیان : 4294087-0831
هتل رسالت : 7246366-0831
هتل جمشید : 4299121-0831