دبیرخانه همایش :

کرمانشاه – میدان ایثار - بلوار دولت آباد - دانشکده پرستاری و مامایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

شماره تماس دبیرخانه همایش : 8261081-0831 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

سایت همایش : http://hpyp.kums.ac.ir

 

دبیر علمی همایش : کتایون اسمعیلی katayon_esmaeiliyahoo.com